סדר יום ישיבת מועצה מן המניין 7/17 
סדר היום לישיבת מליאת המועצה מן המניין שתתקיים ביום א', י"ט אלול, 10.9.2017 בשעה 18:00 בבית המתנדב, רח' חיים לוי.
סדר יום: 
1. אישור שינוי מקורות מימון בתב"ר 797-בינוי אופק חדש ועוז לתמורה בקרית החינוך רבין תוך הגדלת השתתפות משרד החינוך והקטנת השתתפות מקרנות המועצה.
2. פתיחת תב"ר 901 - ציוד חירום ליח' החילוץ סע"ר בסך 60,000 ₪.
     מקורות מימון: קרנות המועצה
3. הגדלת תב"ר 878 – תכנון סובה להורדת תלמידים אשכול גנים ובי"ס בסך 12,572 ₪, מסכום של 71,428 ₪ לסכום של 84,000 ₪.
4. הנחת פרוטוקולים של ועדות הנחות בארנונה ובשמירה  מתאריך 31.8.2017 על שולחן המועצה.
5. פתיחת 8 חשבונות בנק (בהתאם לרשימה מצורפת) עבור גנ"י בעקבות קליטת גננות חדשות.
6. שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק במוסדות חינוך בעקבות חילופי מנהלי מוסדות חינוך.
7. שינוי מקורות מימון בתב"ר 810- הקמת מבנה בי"ס משלב חדש בשכונת בר לב לאחר אישור תוספת משרד החינוך בסך: 2,023,275 ₪.
מקורות מימון מעודכנים: קרנות המועצה- 3,059,510 ₪  (היה- 4,473,672 ₪ ), משרד החינוך – 13,940,490 ₪ (היה – 12,526,328 ₪ )
8. שינוי מקורות מימון תב"ר 799 – הקמת מבנה בי"ס יסודי חדש – נבון שלב א' – בשכונת בר לב לאחר תוספת מימון מפעל הפיס בסך 740,452 ₪ 
מקורות מימון מעודכנים: קרנות המועצה – 3,491,479 ₪ (היה – 4,044,172 ₪ ), מפעל הפיס – 5,368,280 ₪ (היה – 4,815,587 ₪ )
9. הגדלת תב"ר  873– הנגשה אקוסטית עבור התאמת כתות לתלמיד לקויי שמיעה ב- 60,000 ₪ מ-60,000 ₪ ל- 120,000 ₪.
מקורות מימון: משרד החינוך
10. אישור רשימת תב"רים לסגירה.
11. אישור ביטול חוקי עזר כמפורט:
א. חוק עזר למזכרת בתיה (עגלות) משנת 1969.
ב. חוק העזר למזכרת בתיה (הסדרת השמירה), תשי"ז – 1957
12. אישור הסכם העסקה של מנהלת לשכת ראש המועצה.
13. פתיחת תב"ר 902 – סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 בסך 71,429 ₪ 
מימון: משרד התחבורה – 50,000 ₪ , קרנות המועצה – 21,429 ₪ 
14. הגדלת תב"ר 895 – עבודות שיפוצי קיץ במוסדות חינוך 2017 ב-130,000 ₪ מסכום של 370,000 ₪ לסכום של 500,000 ₪.
מימון: קרנות המועצה
15. הרמת כוסית לראש השנה