בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005, מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות.

בהתאם לתיקון ימונה במוסד ציבורי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

האחראית לנושא במועצה היא:

גב' בלה שמידט

bela@mazkeret-batya.muni.il