ראש מועצת הפועלים הראשון במושבה. נשוי לבית משפ' רוזנסקי.