שבתאי אכו

תפקיד: קניין ואחראי רכשאודות המחלקה

 

הצטיידות ורכש של הרשות המקומית על יחידותיה ומוסדותיה נעשות באמצעות היחידה לרכש בהתאם לתקני המועצות. יחידת רכש ולוגיסטיקה רואה בהתייעלות ובחסכון כערכים המובילים בפעילותה.

יעוד
היחידה הוא ולבצע ולספק רכש טובין ושירותים למחלקות המועצה וכן לנהל את מלאי ומצאי הרשות .

חזון
משק יעיל וחסכוני המתנהל בהתאם לנהלים ברורים ובהתאם לחוק תוך מתן שירות יעיל, אמין, מהיר ואדיב ללקוחות המועצה ולספקים.

מכרזי זוטא

כל ספק או קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי המועצה, חייב להגיש את בקשתו על גבי טופס מתאים אותו ניתן לקבל במחלקת כספים-יח' רכש של המועצה ברחוב שד' אליהו 4 מזכרת בתיה או

להורידו באתר זה (ראה קישורים למטה) ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

בקשה שלא תמולא כנדרש ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים בעלולה להיפסל.

הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה בציון "רישום בספר ספקים/קבלנים" במסירה אישית למזכירות המועצה ברחוב שד' אליהו 4 מזכרת בתיה או בדואר רשום.

טפסי רישום: 

 

 רכ24-טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן יחיד

 רכ25-טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן חברה

 רכ26-טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן שותפות/אגודה שיתופית