ועדת הנחות בארנונה – יגאל עובדיה, יערה ישורון, גזבר המועצה, מנהלת מח' שרותים חברתיים, יועמ"ש.

ועדת הנחות בארנונה

ועדת חובה שתפקידה לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הועדה, על פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר החוק, בסוגי הנחות שונים, על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.