הממונה במועצה על חוק חופש המידע היא גב' פנינה זמיר
 08-9371100  
08-9371102

למידע ופירוט חוק חופש המידע הקש על הקישור הבא:
חוק חופש המידע - היחידה הממשלתית לחופש המידע
 
 
חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.
איזה מידע?
כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
רשות ציבורית
משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות - החל מ 1/9/1999.
ממונה
על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.
איזה מידע לא?
לא כולל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים. ועוד... סעיפים המפורטים בחוק.
מי רשאי לבקש מידע?
תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).
העמדת מידע לרשות הציבור
רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.
נהלים
בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
המידע יועמד לרשות המבקש, כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.
תשלום

 תקנות (מטעם שר המשפטים) קובעות את גובה האגרה, שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו, וכן בזמן הנדרש לענות לפנייה:

להלן המחירים נכון לנובמבר 2017 - המחיר מתעדכן ביחס למדד בכל חודש
אגרת בקשת מידע - 26.60 ₪
אגרת איתור וטיפול במידע - 39.89  ₪ לשעה החל מהשעה הרביעית.
אגרת הפקת מידע - 0.27 ₪ עבור כל דף צילום או דף פלט מחשב.
הפקת דיסק - 3.32 ₪
 

 מבקש המידע,צריך להוריד ולמלא את הטופס לבקשת מידע בתשלום, לשלם אגרת בקשת מידע במחלקת הגבייה, ולהגיש את הבקשה, חתומה בצרוף קבלת התשלום לממונה על חופש המידע.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
 
פניות / בקשות למועצה מקומית מזכרת בתיה במסגרת יישום חוק חופש המידע, יש להפנות :
מועצה מקומית מזכרת בתיה
פנינה זמיר
הממונה על יישום חוק חופש המידע
שד' אליהו 4 מזכרת בתיה
 
 
דין וחשבון שנתי
על פי החוק, מפרסמת המועצה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע במועצה. הדו"ח עומד לעיון הציבור