אחראי רישוי עסקים : יוני טל
 
 08-9371125     
 
                                                              
  
קבלת קהל
בימים: ב', ה' 8:30-11:30,  רצוי בתאום מראש
 
רישוי עסקים
מדור רישוי העסקים, אחראי  על הוצאת רישיונות עסק ורישיונות יצרן
 
חוק רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968, והצווים שפורסמו בעקבותיו, נועדו להבטיח כי פעילות עסקית או יצרנית, לא יגרמו מפגעי תברואה, בריאות, בטיחות או סכנה לשלום הציבור או הסביבה. החוק מגדיר אלו פעילויות עסקיות או יצרניות, משפיעות על בריאות הציבור, שלומו או בטיחותו. החוק קובע, לפי סוג הפעילות, אלו סידורים מוקדמים נדרשים להתבצע בכל סוג פעילות כנ"ל כדי לשמור על הניקיון וההיגיינה, תנאי תברואה נאותים ושמירה על שלום הציבור ובריאותו. כמו כן, בפעילויות בעקבותיהן נוצרים שפכים, פסולת, עשן וריחות לוואי, קובע החוק אלו סידורים מוקדמים נדרשים למניעת פגיעה בציבור או בסביבה בעת סילוקם.
רישיון לניהול עסק מהו?
עפ"י חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968 כולל תיקונים ועדכונים התשמ"ו 1996 התשנ"ז 1997 - 1998 - 1999
מהו התהליך קבלת רישיון לניהול עסק ?
לצורך קבלת רישיון לניהול עסק, יש לפנות ליחידת רישוי עסקים לקבלת טופס בקשה לרישיון עסק והנחיות למילויו.
תהליך קבלת רישיון עסק?
בתהליך בקשת רישיון, מונחה בעל העסק בדרישות, חוק רישוי עסקים, החלות על תחום פעילותו - ומגדרים לבעל העסק הסידורים הנדרשים לביצוע לעמידה בדרישות החוק - דיווחיו על אופן היערכותו לעמידה בדרישות החוק החלות עליו נבחנים, על ידי גורמי המועצה ומשרדי הממשלה האמונים על ביצוע החוק (הועדה לתכנון ובניה, ועל פי העניין, משטרה, כיבוי אש, איכות סביבה , חקלאות וכד'). במידה ובוצע כל הנדרש על ידי בעל העסק לעמידתו בכל דרישות החוק מוענק לו רישיון עסק.
 
למי נחוץ רשיון לניהול עסק?
עסק, מכל סוג שהוא, המוגדר בצו רישוי העסקים - חייב ברישיון עסק . בצו רישוי העסקים, מצוינים מעל ל- 200 סוגי עיסוק החייבים ברישיון עסק.
לדוגמא:
מסעדות, אטליזים, בתי-קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, מכולות, בתי מלאכה מכל הסוגים בתי חרושת מכל הסוגים, מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים מסוגים מסוימים וכו'.
הפרוט המדייק, המלא והמחייב של העסקים טעוני הרישוי מופיע בצו רישוי העסקים.
ניתן לעיין, בצו רישוי העסקים, במדור רישוי עסקים.

הנחיות לקבלת רישיון עסק
להלן הנחיות לגבי הליכי קבלת רישיון עסק:
יש לברר ביח' רישוי עסקים את הפרטים הבאים:
א. האם קיים צורך ברישיון עסק לחנות המבוקשת.
ב. האם סוג הרישיון המבוקש תואם את סיווג החנויות בבנין.
במידה והתשובות לשלב א' לעיל הן חיוביות, יש להכין תוכנית פנים של העסק.
תוכנית זאת תיערך ע"י אדריכל פנים.
כללית: הרישיון לעסק צמוד לתוכנית מאושרת ותוכנית זאת חייבת להתאים למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה (תכנית שינויים).
התוכנית כוללת 5 חלקים והם:
א. פרטים (דף הגשה)
כתובת העסק, גוש, חלקה, מס' תיק בניין, שם בעל העסק, שם בעל הנכס, שטח כללי של הרצפה, חתימות בעל העסק וחתימות עורך התכנית.
ב. תרשים הסביבה
התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250 או 1:2500 בתרשים יש לסמן בקו מדגיש את מספר החלקה בה מצוי העסק וכיוון צפון. יש לסמן 3 רחובות הסמוכים לעסק או במידה ואין רחובות לסמן את האתר כמו פארק, מגרש ספורט וכד'.
ג. תרשים המגרש
תרשים המגרש יהיה בקנה מידה 1:250 זה תרשים מצבי (ולא מפה טופוגרפית) ומשקף את השטח הבנוי והלא בנוי. בחלקה יש לסמן את היקף (קונטור) של העסק בקו מדגיש או קו מקווקו.
בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים לעסק.
הערה - לקבלת נתונים של תרשים המגרש והסביבה אפשר להיעזר בתוכניות הנמצאות בתיק הבניין, במח' הנדסה.
ד. חישוב שטחים ואוורור
יש לסמן בתכנית פירוט של כל שטחי העסק (מטבח, מחסן, משרד, אולם מכירה, שירותים וכד'). חישוב האוורור יעשה על ידי חלוקה של יחס החלונות לרצפה ולציין אם יש אוורור מאולץ (מכני על ידי ונטות) ואם יש מזגנים.
שטח החלונות צריך להיות ביחס של שמינית משטח הרצפה. במקרה של חוסר אוורור טבעי יש להשלים את האוורור באמצעים טכניים ביחס תחלופה כנדרש בחוק.
ה. תכנית העסק
תכנית העסק תהיה בקנ"מ 1:100 במקור לפני צילום ולפחות עם 2 חתכים אורך ורוחב בקנ"מ 1:100. יש להעביר חתך דרך השירותים, קירות העסק. בעסק שיש גלריה או חלוקה כלשהי לגובה, יש להציגם בחתך.
אין להשחיר קירות שאינם שייכים לעסק , וחלקים שלא שייכים לעסק לציין עליהם "לא שייך לעסק".
 
הגשת התכנית
התכנית חייבת להיות ביחידה אחת ולא דפים נפרדים מודבקים. התוכניות יוגשו ב- 3 עותקים. אנו ממליצים כי בטרם הגשת התכניות יוצג למנהל היחידה העתק של התכנית אחת מוצעת כדי לקבל הערותיו (טיוטא).
 
תכניות ייחודיות
תכניות ייחודיות כמו בית אוכל, מפעל מזון, בית מרקחת, בריכת שחיה, מלונות, מפעלים בעלי ציון זיהום סביבתי (מפעלים לבלוקים, רעלים וכד'), תכניות אלו יש להגיש בהתאם לרשום מטה. תכניות אלו יועברו על ידינו לאישור המשרד המתאים קרי משרד הבריאות או המשרד לאיכות הסביבה.
א. תוכניות לבית אוכל, אולם שמחות וכד'
תכניות אלו יכללו בנוסף לאמור בסעיף 3 גם תוכנית המטבח בקנ"מ 1:50 עם סידור פנים.
ב. תוכניות לבית מרקחת
התכניות לבית מרקחת יוגשו ב-4 העתקים ויכללו בנוסף לאמור בסעיף 3 לעיל גם סידור פנים של בית המרקחת בקנ"מ 1:20 ורשימת הציוד הקיים. תכניות אלו חייבות באישור אגף הרוקחות.
ג. תכניות למפעל מזון
יוגשו ב-5 עותקים ויכללו בנוסף לאמור בסעיף 3 גם סידור בקנ"מ 1:50, רשימת ציוד, חומרי גלם ותיאור מילולי קצר של תהליך הייצור. תדריך מפורט בכתב בע"פ תוכל לקבל במחלקה.
ד. תכניות לבריכת שחיה
תכניות אלו טעונות אישור מוקדם מאת משרד הבריאות ולכן יש להגיש אותן לאישור מוקדם של משרד הבריאות (מהנדסת המחוז) ואח"כ אלינו ב-6 עותקים כאמור בסעיף 3.
ה. תכניות לעסקים ומפעלים מזהמים
עסקים ומפעלים העלולים לגרום מפגע או מטרד סביבתי יצורפו לתכניות תרשימים ומפרטים של אמצעי המניעה. פקחי האגף לאיכות הסביבה יבקרו בעסק ויתנו הנחיות נוספות במקום.
הטיפול בתכניות
לאחר קבלת התכניות בעל העסק או מיופה כוחו צריך להגיש בקשה לרישיון עסק. לאחר הגשת הבקשה התכניות יועברו לאישור הנדסה/רישוי בניה ועם קבלת אישורם תיערך ביקורת להתאמה מוחלטת של העסק לתכנית (כולל התאמת סידור פנים) וביקורת הנדסית תברואתית. במידה ואגף הנדסה ימצא בעסק שוני המחייב בניה (חריגה מקו הבניה, גלריה, ארובה) הטיפול בתכניות העסק יופסק.
הערות :
1. את ההתאמה הפנימית של העסק לתכנית יש לבצע רק לאחר קבלת תכנית מאושרת.
2. סידורים לנכים נדרשים בבניינים ציבוריים כמוגדר בחוק, שנבנו לאחר 1972
3. אין לבצע בניית פרגולה, סגירות חורף או שינויים אחרים בעסק ללא אישור אגף ההנדסה.