הטיפול בפניות הציבור ובתלונות הציבור

במועצה קיימים 3 גורמים לטיפול בפניות הציבור , והפניה אליהם נעשית לפי הסדר הבא :

1.  מוקד יישובי

הסיבות לפניה :

א.   בקשת שירות או מידע

ב.    בקשה לסיוע

ג.     התרעה על מפגעים ומטרדים

תהליך הטיפול בפניה:

א.   רישום הפניה

ב.    ניתוב הפניה לגורמי הביצוע במועצה

ג.     תיעוד שלבי הטיפול בפניה

ד.    מעקב ובקרה בנושא הטיפול

ה.   בתום הטיפול - תשובה לפונה


2.  פניות הציבור

הסיבות לפניה: המוקד היישובי אינו יכול לתת פתרון ו/או נדרש בירור מעמיק יותר.

תהליך הטיפול בפניה:

א.   קבלת הודעות מתושבים או מהמוקד העירוני

ב.    רישומן והעברתן לטיפול המחלקה הרלוונטית

ג.   מעקב ובקרה על תהליך הטיפול

ד.  בתום הטיפול – מכתב תשובה מנומק לתושב

 

3.   ממונה על תלונות הציבור

הסיבות לפניה: הפונה לא נענה על ידי הגורמים הרלוונטיים במועצה או הטיפול בו איננו  לשביעות רצונו.

הגשת תלונה: כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על המועצה ומוסדותיה, על גוף עירוני, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם. התלונה תוגש לממונה בכתב.

 

 התנאים לטיפול בתלונה:
א.  התלונה היא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון
ב.  המעשה פוגע במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה 
ג.   המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט

 הטיפול בתלונה: הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון.
בתום הבדיקה, יוסקו מסקנות והמלצות ויישלח מכתב תשובה למתלונן.