המועצה היא "בית הנבחרים המקומי", כלומר: המוסד העליון של העיר או הישוב.
 
המועצה מוסמכת יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם כולל הסדר הציבורי.
 
המועצה פועלת באמצעות ראש המועצה האחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על המועצה יבוצעו כראוי.
 
המועצה היא הגורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.