אייל תנעמי

תפקיד: מבקר הרשותאודות המחלקה

לצפייה בדף הממונה על תלונות הציבור

 

מינוי מבקר המועצה הינו חובה על-פי פקודת הרשויות המקומיות.

מבקר הרשות הוא הקובע את תוכנית עבודתו השנתית. הוא שיקבע, על פי שיקול דעתו, את דרכי עבודתו.

יעוד
המבקר הוא לבדוק אם פעולות הרשות ככלל נעשות כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. המבקר מגיש לראש הרשות דוח אחת לשנה על ממצאי הביקורת שערך, עם העתק לוועדת ביקורת. בנוסף לכך, רשאי המבקר להגיש לראש הרשות דו"ח על ממצאי ביקורת בכל עת שיראה לו, או כאשר ראש הרשות או ועדת ביקורת דרשו זאת ממנו.