ועדת ערר על קביעת ארנונה
ועדת חובה שבפניה יכולים נישומי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את השגתם בנושא הארנונה.
ראה/י צו המועצות המקומיות פרק ג' : מיסים 1. (5)
 

ישיבת ועדת ערר לארנונה הקרובה:

ישיבה מס'      /2017    תתקיים ביום       החל מהשעה             בבית המתנדב רחוב חיים לוי. הדיונים הינם פומביים ופתוחים לכלל הציבור.